top of page
Zon startfoto.jpg

Sunny Training

 

Sunny Training draait om communicatie. Wij bieden gespreksvaardigheden trainingen in agressie en feedback geven. Gemeenten, goede doelen en bedrijven maken sinds 2005 gebruik van onze trainingen.

 

 1. Afspraken: de algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, contracten en facturen van Sunny Training

 2. Sunny Training kan een opdracht weigeren of verdere opdrachtuitvoering staken indien er een conflict ontstaat met de algemeen geldende normen en waarden.

 3. Bij de opdrachtaanvaarding geeft Sunny Training aan welke diensten exact zullen worden geleverd onder welke condities. Hierbij zal Sunny Training alles in het werk stellen om de opdracht tot een goed einde te brengen.

 4. Uitvoeringscondities: hierbij worden door de opdrachtgever en Sunny Training duidelijke afspraken gemaakt over: het onderwerp van de training of workshop of andere opdracht, de bepaling van de leerbehoefte, de te gebruiken materialen, de reis-en verblijfkosten, de kostenraming, de rol van de trainer, de rol van de deelnemers, de rol van de (co-)trainer, de rol van de trainingsacteur, de kosten van de locatie, de mediatrainer, etc.

 5. Sunny Training houdt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken indien op grond van veranderingen een goede uitvoering van de opdrachtuitvoering wordt belemmerd.

 6. Na de opdrachtaanvaarding geldt voor de opdrachtverstrekker een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 7. Het betrekken van derden bij de opdracht gebeurt enkel in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Sunny Training.

 8. Vertrouwelijkheid/geheimhouding: Sunny Training zal ten aanzien van de aan haar verstrekte vertrouwelijke persoonlijke of vertrouwelijke bedrijfsgerelateerde informatie zorgvuldig handelen en de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het noodzakelijk doorgeven van informatie aan derden. Dit laatste kan alleen geschieden met toestemming van alle betrokken partijen.

 9. Het intellectueel eigendom van Sunny Training (methodieken, modellen, technieken, instrumenten, materialen, etc.) blijft eigendom van Sunny Training. Het intellectuele eigendom van Sunny Training mag derhalve bijvoorbeeld niet opnieuw worden ingezet als trainingsmateriaal, voor trainingsdoeleinden, uitgevoerd door anderen dan door Sunny Training

 10. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de training, te weten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

 11. Annulering van de opdracht kan tot 31 dagen voor aanvang van de training of opdrachtuitvoering, met een boete van € 70,- voor de administratie- en inschrijvingskosten.
  Bij een annulering die korter dan vier weken voor de aanvangsdatum van de opdracht of training plaats vindt, wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training of opdracht wordt 100 % in rekening gebracht.
  In geval van terugtrekking gedurende de training of opdracht heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de gelden.
  Indien de training wordt geannuleerd door de opdrachtgever, kan de training in dezelfde vorm (live of online) of in een alternatieve vorm (live of online) worden ingehaald binnen 365 dagen na de annulering. Na 365 dagen kan hierop geen beroep meer worden gedaan en komt de investering en de training te vervallen.

 12. Tevreden cursisten en tevreden opdrachtgevers zijn uiteraard voor Sunny Training het allerbelangrijkste doel. Klachten over de dienstverlening van Sunny training kunnen dan ook worden ingediend via de officiële klachtenregeling op deze website.

 13. Op iedere overeenkomst tussen Sunny Training en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 14. Sunny Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever en/of individuele deelnemer(s) voor schade (materieel of immaterieel) voorafgaand, tijdens of na afloop van de training(en).

 15. Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hem/haar overkomen. Sunny Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade (materieel en/of immaterieel) als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval of (lichamelijk en/of geestelijk) letsel van de deelnemer.

 16. Sunny Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal betrekking hebbende op de deelnemer zoals schade van enigerlei (bijvoorbeeld een blessure, schade aan kleding of emotionele/psychosociale schade)

 17. Deelname aan een training, workshop, selfdefense of coaching blijft te allen tijde voor risico van de deelnemers (eigen risico).
  De werkgever heeft een zorgplicht en is te allen tijde verantwoordelijk voor de deelnemers, ook wanneer zij een training, workshop, coaching of selfdefense volgen, die wordt verzorgd door opdrachtnemer Sunny Training. De medewerkers van Sunny Training zullen zo goed mogelijk assisteren bij incidenten of calamiteiten maar geen verantwoordelijkheden overnemen van de werkgever.​Miriam Kuijpers

Sunny Training

Oude Rijksstraatweg 11

7391 MA Twello

Tel. 06 10 48 49 01

KVK nummer 28106033.

Algemene leveringsvoorwaarden Sunny Training
Kamer van Koophandel 28106033
bottom of page